Απόφαση αριθμ. 21/343/2018

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-07-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24080/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 4)Μπάκουλης Δημ. , 5)Νανόπουλος Βασ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Ζώγκος Ανδ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Ζήμος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 343η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή δωρεάς οργάνων Παιδικής χαράς» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 2/3/2018 Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Κόρφου, της Δ.Κ. Σολυγείας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.3/07-07-2018 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου του Δήμου Κορινθίων

 

Θέμα : Δωρεά οργάνων παιδικής χαράς

Αριθ. Απόφασης 2/3/2018

Σήμερα στις 07 Ιουίου ώρα 17:00 μ.μ το Συμβoύλιο της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου του Δήμου Κορινθίων συνήλθε σε συνεδρίαση στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθμ.πρ.21622/03-0702018 του Προέδρου όπου κα επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο τριών (3) μελώνς βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη.

 

Παρόντες Απόντες

1.ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

2.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

3.ΣΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο Μαρία Καρβούνη.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Τοπικού Συμβουλίου τα εξής:

 

Σύμφωνα με έγγραφο αριθμ. πρωτ.21592/03-07-2018 της εταιρείας “ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” μας ενημερώνουν για την πρόθεσή της να προβεί στην δωρεά των κάτωθι οργάνων παιδικής χαράς προς την Τοπική Κοινότητα Κόρφου αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου το κόστος αγοράς:

1)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας νηπίων

2)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών

3)Μιας 4θέσιας ξύλινης τραμπάλας

4)Ένα παιχνίδι ελατηρίου (ζωάκι).

 

Το Συμβoύλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί θετικά στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή δωρεάς της εταιρείας “ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” οργάνων παιδικής χαράς

1)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας νηπίων

2)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών

3)Μιας 4θέσιας ξύλινης τραμπάλας

4)Ένα παιχνίδι ελατηρίου (ζωάκι)

Αναλαμβάνοντας εξ’ ολοκλήρου μόνο το κοστος της αγοράς.

Η παρούσα απόφαση πήρε α/α 2/3/ 2018.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται την αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς οργάνων παιδικής χαράς από την εταιρεία “ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.”

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 2/3/2018 Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Κόρφου της Δ.Κ. Σολυγείας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την αποδοχή δωρεάς προς την Τοπική Κοινότητα Κόρφου της Δημοτικής Κοινότητας Σολυγείας, των οργάνων παιδικής χαράς :

1)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας νηπίων

2)Μιας 4θέσιας ξύλινης κούνιας παιδιών

3)Μιας 4θέσιας ξύλινης τραμπάλας

4)Ένα παιχνίδι ελατηρίου (ζωάκι)

από την εταιρεία “ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.” η οποία εταιρεία, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το κοστος μόνο της αγοράς των ανωτέρω οργάνων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/343/2018.-

 

Leave a Comment