Απόφαση αριθμ. 24/389/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ.Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 389η: Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 28024/21-08-2018, εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξής:

Θέμα : “Ορισμός δικηγόρου για την έρευνα και τον έλεγχο τίτλων για την διαπίστωση της κυριότητας των ιδιοκτησιών και των κάθετων δρόμων πρόσβασης προς την παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή του συγκροτήματος “Αρβανίτη” έως την περιοχή εκατέρωθεν των εκβολών του χειμάρρου Σάρωνα”.

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε αρμόδιο δικηγόρο που θα προβεί στην έρευνα και τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στην περιοχή που βρίσκεται το συγκρότημα “Αρβανίτη” στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων έως την περιοχή εκατέρωθεν των εκβολών του χειμάρρου Σάρωνα για τη διαπίστωση της κυριότητας των ιδιοκτησιών και των κάθετων δρόμων πρόσβασης προς την ακτή όπου εντοπίζονται και αυθαίρετες κατασκευές στη ζώνη της παραλίας στην περιοχή αυτή.

Σχετική είναι και η υπ’ Αριθμ. 10/2015 Απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ.Γαλατακίου αντίγραφο της οποίας σας αποστέλλουμε.

 

Ο Προεδρεύων ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί στην έρευνα και τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στην εν λόγω περιοχή της Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνεται ο δικηγόρος Κορίνθου κ.Πετσίνης Μιχαήλ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, τον δικηγόρο Κορίνθου κ.Πετσίνη Μιχαήλ, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί στην έρευνα και τον έλεγχο τίτλων για την διαπίστωση της κυριότητας των ιδιοκτησιών και των κάθετων δρόμων πρόσβασης προς την παραλία των Λουτρών Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίων στην περιοχή του συγκροτήματος “Αρβανίτη” έως την περιοχή εκατέρωθεν των εκβολών του χειμάρρου Σάρωνα, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, στην σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/389/2018.-

  

 

Leave a Comment