Απόφαση αριθμ. 24/392/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ.Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 392η: Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25038/3056/2018/13-08-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας με αρ.κτ.0638002 έναντι του ΚΧ.748 στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με τα αριθμό πρωτ. 23185 /13-7-2018 και 25038 /3056 /26-7-2018 αιτήματά της η κα Κυριακοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου ως φερόμενη ιδιοκτήτρια του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0638002 ευρισκομένου έναντι του ΚΧ.748 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ΖΗΤΑ τον εξώδικο συμβιβασμό:

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και συγκεκριμένα για 1072,45 τμ με τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 512 / 2013 και 82 / 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με α.α. 1/2013.

 

ΤΩΡΑ και α) μετά την με αρ.3920 / 15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) της Πολεοδομικής Μελέτης στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” η οποία διορθώθηκε για την ιδιοκτησία με την υπ’ αριθμόν πρωτ.88229/14-7-2015 (α.α.07/2015) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τροποποιήθηκε ως προς το διάγραμμα δεσμεύσεως γης με την υπ’ αριθμόν πρωτ.162961/60403/2015 (α.α.01/2016) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και β) κατόπιν της με αρ. 66264 / 6-12-2012 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της προαναφερόμενης Π.Ε.

 

ΚΑΙ επειδή η αιτούσα είναι σύμφωνη να αποζημιωθεί με τις αξίες γης και επικειμένων όπως αυτές καθορίστηκαν με τις προαναφερόμενες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων αλλά και τα Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτων η υπηρεσία μας θεωρεί ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει την αιτούσα:

 

α) για το έλλειμμα γης των 1072,45 τμ και επειδή αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το εμβαδόν της αρτιότητας των 400τμ και σύμφωνα με την 52905/2015 εισήγηση μας στην οικονομική επιτροπή και κατ’ επέκταση την 82/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων εκτιμάται ότι το ακίνητο θα πρέπει να αποζημιωθεί με αξία 120€/τμ έως τα 400τμ και μειωμένο κατά 10% ή αλλιώς με 108€/τμ για το υπόλοιπο δηλαδή με το ποσό των 400τμ*120€/τμ+672,45τμ *108€/τμ=48.000+ 72.624,60=120.624,60 €

β) για τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με 9.234,00 €

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0628003

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΕΛΙΕΣ

36

ΜΕΓΑΛΕΣ

210 €/τεμ

7.560,00

9.234,00

100,00%

9.234,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

124,00 μ.μ

13,5 €/μμ

1.674,00

 

Συνολικά η αποζημίωσή της κας Κυριακοπούλου Δέσποινας βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (120.624,60+9.234,00) 129.858,60€.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τον ορισμό δικηγόρου την γνωμοδότηση αυτού και τις εν συνεχεία δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  1. Φωτ/φο Αιτήσεων υπ΄ αριθμ 23185/13-7-2018 και 25038/3056/26-7-2018 Κυριακοπούλου Δέσπ.

  2. Φωτ/φο Απόφαση κύρωσης Πινάκων επικειμένων και πίνακα σελ. 175

  3. Φωτ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων 1/2013

  4. Φωτ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής (α.α.07/ 2015 & 01/2016)

  5. Φωτ/φο 512 / 2013 και , 82 /2 016 Αποφάσεων Δ.Σ. Κορινθίων

 

Ο Προεδρεύων ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί των ανωτέρω Αιτήσεων της κ.Κυριακοπούλου Δέσποινας του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου για εξώδικο συμβιβασμό ως φερόμενης ιδιοκτήτριας του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0638002 ευρισκομένου έναντι του ΚΧ.748 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ,

α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και συγκεκριμένα για 1.072,45 τμ με προτεινόμενη τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 512 / 2013 και 82 / 2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων.

β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5 / 1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με α.α. 1/2013. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνεται η δικηγόρος Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Γιαλού Βαρβάρα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί των υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23185 /13-7-2018 και 25038 /3056 /26-7-2018 αιτημάτων της κ.Κυριακοπούλου Δέσποινας του Ιωάννη συζ. Αλεξίου Κυριάκου ως φερόμενης ιδιοκτήτριας του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0638002 ευρισκομένου έναντι του ΚΧ.748 του σχεδίου πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, α) για το δικαίωμα αποζημίωση γης λόγω ελλείμματος γης και συγκεκριμένα για 1.072,45 τμ με προτεινόμενη τιμή τετραγωνικού μέτρου 120/τμ σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 512/2013 και 82/2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων και β) για την αποζημίωσή των ρυμοτομούμενων επικειμένων της ιδιοκτησίας της όπως αυτά καταγράφηκαν στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων και με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του πδ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” με α.α. 1/2013, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/392/2018.-