ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κόρινθος, 15  Οκτωβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                           Αριθμ. Πρωτ. 35447
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                      
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                             ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου             Τ..  …………………………
                                                                              Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                    
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                              Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                                                                                 
 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  15η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 15:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες
2.  Τροποποίηση του  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2018
 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν οι ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν  από τη τελευταία θεομηνία  (29-9-2018).                                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ 

Leave a Comment