ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

                                     ως προς την ώρα συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κόρινθος, 16  Οκτωβρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. 35571

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διεύθυνση.Διοικητικών.Υπηρεσιών                                                       

Τμήμα Αιρετών Οργάνων                             ΠΡΟΣ    

Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                           Τ..  …………………………

                                                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                

Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                                            

Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                               

                             

                                     

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  16η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)  με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

2.  Τροποποίηση του  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2018

 

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν οι ζημιές και καταστροφές που προκλήθηκαν  από τη τελευταία θεομηνία  (29-9-2018).                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                  

                                                                                                            

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

 

Leave a Comment