Απόφαση αριθμ. 28/439/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 439η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 1.385.000,00€» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  Σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τέσσερις (4) τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο των ΟΤΑ με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της αναθέτουσας αρχής, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.  Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα: […Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων…], θέτει υπόψη της Επιτροπής το αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης {mimed-ecb-a-2-id-aa-1688-eba-2018-10-03-09:00:00.000000» για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», που διεξήχθη από την Επιτροπή Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ του Δήμου. Τα ονόματα με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Εμμανουήλ Μαραγκάκης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Αθηνά Ράικου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Χριστίνα Κυριαζή, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

4. Αλέξιος Αδάμ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Πηγή Ζαχαριά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

3. Βασιλική Κουλού, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου,

4. Χρήστος Καρούκης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής την με αριθμό 23/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου περί επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης για την επιλογή εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή αξιολόγησης του Δήμου Κορινθίων για το έργο «Κατασκευή Γηπέδων Αντισφαίρισης», το αριθμ. 926/08-10-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας περί υπόδειξης εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών, καθώς και το αριθμ. 12/05-01-2018 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης δημοσίων συμβάσεων έργων έτους 2018.

 Σε εφαρμογή λοιπόν των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 του άρθρου 221, της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, καθώς και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ., ο Πρόεδρος προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο του Δήμου Κορινθίων ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ εκτιμώμενης αξίας 1.385.00,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Εμμανουήλ Μαραγκάκης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Αθηνά Ράικου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Χριστίνα Κυριαζή, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

4. Αλέξιος Αδάμ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου.

5. Καμπούρης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.

6. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

7. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Τ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Πηγή Ζαχαριά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

3. Βασιλική Κουλού, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου,

4. Χρήστος Καρούκης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

5. Πέρρας Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.,

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Εμμανουήλ Μαραγκάκης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Χριστίνα Κυριαζή.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα αποτελέσματα κλήρωσης για την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού του εν θέματι έργου, την με αριθμό 23/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, το υπ΄ αριθμ. 926/08-10-2018 έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το υπ΄ αριθμ. 12/2018 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ εκτιμώμενης αξίας 1.385.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του Δήμου Κορινθίων (γνωμοδοτική), όπως αυτή προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. και τις υποδείξεις εκπροσώπων των σχετικών φορέων, ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Εμμανουήλ Μαραγκάκης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Αθηνά Ράικου, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Χριστίνα Κυριαζή, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

4. Αλέξιος Αδάμ, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου.

5. Καμπούρης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.

6. Τσιλιμπάρης Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

7. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Τ.Ε., εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Πηγή Ζαχαριά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

3. Βασιλική Κουλού, ΠΕ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασαρχείο Κορίνθου,

4. Χρήστος Καρούκης, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

5. Πέρρας Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α.,

6. Κόκκινος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

7. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος ΠΕΣΕΔΕ.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Εμμανουήλ Μαραγκάκης και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Χριστίνα Κυριαζή.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/439/2018.-

Leave a Comment