Απόφαση αριθμ. 28/440/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 440η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 193.248,75€» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων. Σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.  Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα: […Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων…], θέτει υπόψη της Επιτροπής το αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης {mimed-ecb-a-2-id-aa-1652-eba-2018-09-27-10:00:00.000000» για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», που διεξήχθη από την Επιτροπή Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ του Δήμου. Τα ονόματα με τη σειρά που κληρώθηκαν (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Ιωάννης Καπετανόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων,

2. Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Άννα Κόκκινου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Βέλου- Βόχας.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Ελένη Σαββανού, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Ιωάννα Κινοβα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Πρόεδρος επισημαίνει πως τακτικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει ορισθεί ο κ. Λαμπρινάκος Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε.. και αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει ορισθεί ο κ. Παπασταμόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός-  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ιωάννης Καπετανόπουλος και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου.

 

  Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα αποτελέσματα κλήρωσης για την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού του εν θέματι έργου, το υπ΄ αριθμ. 12/2018 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,  την αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 193.248,75€ του Δήμου Κορινθίων (γνωμοδοτική), όπως αυτή προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ. ως εξής:

Τακτικά Μέλη:

1. Ιωάννης Καπετανόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων,

2. Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Άννα Κόκκινου, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Δήμος Βέλου- Βόχας.

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Λαμπρινάκο Αλέξανδρο, Ηλεκτρολόγο Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε..

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Ελένη Σαββανού, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμος Κορινθίων,

2. Ιωάννα Κινοβα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου,

3. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Περιφέρεια Πελοποννήσου.

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό-  Ε.Δ.Ε..

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ιωάννης Καπετανόπουλος και Αντιπρόεδρος το τακτικό μέλος Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου.

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, είναι: α)αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.

 

    Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/440/2018.-

Leave a Comment