Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

  

                                                                                                                                
 
 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 206/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.                  Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.                  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου ΘΗΔ
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αιτήματος ένταξης στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. την με αριθμ. πρωτ.. 7244/13-318 (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) «Πρόσκληση ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
2. Την από 11-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας , το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι της Χώρας για υποβολή προτάσεων «Προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» . Πηγή χρηματοδότησης το προγράμματος είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα η ΣΑΕ 055 (ενάριθμος 2017ΣΕ05500010).
Το ποσό χρηματοδότησης για το Δήμο Κορινθίων έχει οριστεί στο ύψος των 233.000,00 ευρώ .
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η /12/2019 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η 31/5/2018 .
Συνοπτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ένταξης έχει ως ακολούθως:
Οι υποψήφιοι Δήμοι υποβάλουν αίτημα ένταξης συνοδευόμενο από:
·  Απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί υποβολής πρότασης και αποδοχής της συμμετοχής στο Πρόγραμμα (η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών)
·      Τεχνικό Δελτίο Έργου
Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων, ελέγχεται από τη Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών και εκδίδεται από τον υπουργό Εσωτερικών απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα .
Στην περίπτωση έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» .
Ως προς την επιλεξιμότητα του προγράμματος, επιλέξιμες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού των
παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των
παιδικών χαρών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς
φωτισμού, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι :
• Δαπάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών.
• Δαπάνες εκπόνησης μελετών και πιστοποίησης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους έχει περιληφθεί πίστωση στον ΚΑ 30/7135.0012 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» & προϋπολογισμό 235.600,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης (Ίδιους Πόρους)
 
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
 
(1) Η αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»
(2)  Η αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραμμα και η υποβολή πρότασης ένταξης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» και συνολικό προϋπολογισμό 468.581,12 € [233.000,00 ευρώ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και 235.581,12 ευρώ από ίδιους πόρους] &
(3)  Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης
 
Στην σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και που αφορά σε συνολικά 14 παιδικές χαρές στην επικράτεια του Δήμου Κορινθίων, περιλαμβάνονται και τα αναγκαία για την νομιμότητα και ορθότητα λειτουργίας των Παιδικών Χαρών Περίφραξη, Αστικός Εξοπλισμός και Πιστοποίηση Χώρων , που δεν είναι επιλέξιμα από το Πρόγραμμα και θα καλυφθούν από τους ίδιους πόρους με συνολικό ποσό μη επιλέξιμων δαπανών: 67.747,40 €, ειδικότερα:
44.900,40 € η περίφραξη των χώρων
19.375,00 € ο αστικός εξοπλισμός (βρύσες, κάδοι, παγκάκια) &
3.472,00 € η έκδοση πιστοποιητικών για τις 14 παιδικές χαρές.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα , την πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Α.- Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο εν λόγω Πρόγραμμα.
Β.- Την υποβολή πρότασης ένταξης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» συνολικού προϋπολογισμού 468.581,12 € (233.000,00 € από το πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και 235.581,12 € από ιδίους πόρους).
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή του αιτήματος ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου και όλων των σχετικών εγγράφων για την υποβολή της πρότασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 206 / 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

 

Leave a Comment