Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 208/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.                  Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.                  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόσληψη προσωπικού για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως δύο μήνες έτους 2018» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 «Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
2.       Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/12-03-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.4.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).
3.       Την υπ’ αριθμ. 10427/05-04-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΜ9465ΧΘ7-8ΡΖ) περί κατανομής ποσού 129.000 ευρώ, στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
4.       Την ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018.
5.       Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα τις κατεπείγουσες ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών), προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου.
 
Εισηγείται:
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2018, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
14
Πρασίνου.
Έως δύο (2) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002
24.000 €
 6.500 €
Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (έως δύο μηνών) για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2018, σύμφωνα με την από 14-05-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ.2 του Ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του Ν. 4057/2012 όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ 22 του Ν. 4071/2012 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ.1α του Ν. 4325/2015, την από 14-05-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου) 
Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με δίμηνη σύμβαση για το έτος 2018, προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες, λόγω καλοκαιριού, ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Κορινθίων (επόπτευση – φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για τη πρόληψη δασικών πυρκαγιών), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου, ως εξής:
 
Ειδικότητα.
Θέσεις.
Υπηρεσία.
Διάρκεια συμβάσεων.
Κ.Α. Πιστώσεων.
Προϋπολογισμός δαπάνης.
ΥΕ 16 Εργατών για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας
14
Πρασίνου
Έως δύο (2) μήνες
35/6041.0002
35/6054.0002
24.000 €
 6.500 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 208/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment