Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 210/2018
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.      Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.      Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
 
1.       την αριθμ. 64/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 32/404/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 04/27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12-01-2017 πρακτικού της Ε.Δ.
4.       την αριθ. 08/104/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 92682/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 32238/21-07-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 218.565,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 5543/13-02-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες,
7.       την αριθ. 87/2018 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
8.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 12624/13-04-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες,
9.       την αριθ. 165/2018 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
10.    τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
11.    την από 15-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Η εργοληπτική εταιρεία «GEOGENESIS Α.Ε.», δυνάμει της υπ’ αριθ. 32238/17 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 64/2016 της Τ.Υ. του Δήμου, με προθεσμία εκτέλεσης του έργου οκτώ (8) μήνες.
Κατά την εκτέλεση του έργου επήλθαν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών λόγω των δυσχεριών ακριβούς προμέτρησης κατά την σύνταξη της μελέτης και λόγω του ότι το έργο εκτελείται σε κατοικημένη περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες και προσβάσεις ιδιοκτησιών που μεταβάλλουν τον αρχικό υπολογισμό των ποσοτήτων των εργασιών.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε κατοικημένη περιοχή με πολλές ιδιαιτερότητες και εμπλοκή πολλών ιδιοκτησιών με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται οι ποσότητες των εργασιών.
β) Το γεγονός ότι επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με την αρχική μελέτη, που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν χρειάστηκε να συνταχθεί ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, γεγονός που οφείλεται στην φύση των εργασιών της εργολαβίας, που ήταν αδύνατο να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την σύνταξη της μελέτης.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 218.652,36€ εκ των οποίων 176.262,39€ για εργασίες, 70,61€ για δαπάνη αναθεώρησης και 42.319,92€ για Φ.Π.Α. .
Ως προς την συμβατική δαπάνη ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας δεν παρουσιάζει καμία απολύτως μεταβολή.
Συνοπτικά ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
1.        Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση                           175.873,12€
2.        Απρόβλεπτη δαπάνη                                                               389,27€
3.        Αναθεώρηση                                                                              70,61€
4.        Φ.Π.Α. 23%                                                                         42.319,92€
               Σύνολο                                                                              218.652,92€
Μετά τα παραπάνω :                                       
Προτείνεται :
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1)       Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» Αναδόχου της GEOGENESIS Α.Ε. συνολικής δαπάνης 218.652,36€
 Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ποσού 218.652,36€ με Φ.Π.Α. 23%, εργολαβίας της εταιρείας με την επωνυμία GEOGENESIS Α.Ε., ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων επήλθαν διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέσθηκαν μέχρι τώρα και πρόκειται να εκτελεσθούν εν σχέσει με την αρχική μελέτη 64/2016 μελέτη η οποία έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 210/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment