Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 211/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.                  Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.                  Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
 
1.       την αριθμ. 33/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου» προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 16/206/13-06-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 25/305/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 24-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την αριθ. 29/395/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 4719/06-02-2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 36.309,99 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 14827/04-05-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες,
7.       την από 09-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπ΄ όψιν:
- Την υπ΄ αριθμ. 4719/06-02-2018 σύμβαση βάση της οποίας ο ανάδοχος Γιάπρος Ιωάννης εκτελεί τις εργασίες του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 33/2017 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
- Την προθεσμία εκτέλεσης του έργου που καθόριζε η σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι 06-02-2018
- Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14827/04-05-2018 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα εξήντα (60) ημερών, ήτοι έως τις 04-08-2018.
- Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο και την φύση των εργασιών του έργου που κατέστησαν αδύνατη την εκτέλεση του συνόλου αυτών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/016.
Παρακαλούμε,
Για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) ημερών, ήτοι έως τις 04-08-2018, με αναθεώρηση.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου) 
 
Παρατείνει τη προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άσσου -Λεχαίου», εργολαβίας Γιάπρου Ιωάννη κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 04-08-2018 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 211/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment