Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ                                      ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 217/2018
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.Βλάσσης Δημήτριος
5.Παππάς Αντώνιος
6.        Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου ΘΗΔ
9.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.      Σούκουλης Ανδρέας
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.      Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 14/217/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 καθώς και την από 14-05-2018  (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Ο κ. Σταυρέλης αφού πήρε το λόγο είπε ότι θα ψηφίσει στο σύνολό της την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, εκτός:
 τον ΚΑ 30/6234.0007 με τίτλο«Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας»
τον ΚΑ 30/6234.0008 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας»
τον ΚΑ 30/6234.0009 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού»
τον ΚΑ 30/6234.0010 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου»
Με την πρόταση του κ. Σταυρέλη τάχθηκαν και οι κ.κ. Λαμπρινός Παναγιώτης και Μουρούτσος Γεώργιος.
Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος αφού πήρε το λόγο είπε ότι θα ψηφίσει στο σύνολό της την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, εκτός του Κ.Α. 30/7336.0001 που αφορά το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού», διότι δεν το είχε ψηφίσει και αρχικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Οικονόμου Γεωργίου, 2. Σταυρέλη Νικολάου, 3. Μουρούτσου Γεωργίου και 4. Λαμπρινού Παναγιώτη)
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018, όπως αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 14/217/2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
 Με την υπ΄ αριθμ. 5/110/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενισχύσαμε μεταξύ άλλων τις κατωτέρω πιστώσεις από την επιχορήγηση του κράτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 
Υπ.
Κωδικός
τίτλος
Ενίσχυση με επιχορήγηση
Ισόποση μείωση τακτικών
20
 
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
175.654,16
 
-175.654,16
30
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
21.104,78
 
-21.104,78
35
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.394,32
 
-22.394,32
 
Δεδομένου ότι εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα πληρωμής των ανωτέρω Κ.Α και διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς τις συνολικές δαπάνες τροποποιεί τον προϋπολογισμό και μεταφέρει τη χρηματοδότηση για την εξόφληση άλλων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ως κατωτέρω :
 
Υπ.
Κωδικός
τίτλος
Προϋπ/γισμός
Μείωση
επιχορήγησης 
Ενίσχυση τακτικών
Τελικήπίστωση
20
 
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
 
204.790,89
 
-5.127,00
5.127
204.790,89
30
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων
22.949,69
 
-554,65
554,65
22.949,69
35
8111.0002
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δ.
23.024,47
 
-967,50
967,5
23.024,47
 
 
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό συνολικό ποσό 6.649,15€ (επιχορήγηση) το οποίο προκύπτει από τις ανωτέρω μειώσεις και από εκεί μεταφέρει ισόποση πίστωση και :
 
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων ” προϋπολογισμού 20.875,43€ με το ποσό των 6.649,15€ (επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων) και τελική πίστωση 27.524,58€
 
Αντίστοιχα μειώνει:
·         τον Κ.Α 10/8121.0006 με τίτλο: ”Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 27.524,58€ κατά το ποσό των 6.649,15€ (τακτικά) και τελική πίστωση 20.875,43€
 
Μεταφέρει το ποσό των 6.649,15€ (τακτικά) στο αποθεματικό, από όπου ενισχύθηκαν ισόποσα οι σχετικές πιστώσεις .
 
ΜΕΡΟΣ Β’
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων
Ενισχύει:
·         Τον Κ.Α 4123.0008 με τίτλο: ”Φόρος τόκων”, προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ποσό των 35.000,00€ και τελικό ποσό 55.000,00€
 
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 35.000,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
·         τον Κ.Α 00/8223.0008 με τίτλο: ”Φόρος τόκων ” προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ποσό των 35.000,00€ και τελική πίστωση 55.000,€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
α) Αποδέχεται ποσό 720,00€ σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 11661/24-4-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων προς την Ασφαλιστική εταιρεία ΙΝΤΕRAMERICAN εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε μεταλλική κολώνα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Το γεγονός βεβαίωσε και το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου με το υπ΄ αρίθμ. 2514/9/3/6/15-03-2018 έγγραφό του. Με το υπ΄ αρίθμ. 14299/30-4-2018 έγγραφο της ΙΝΤΕRAMERICAN, το οποίο συμφωνήθηκε και από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, έγινε αρχικά δήλωση αποδοχής καταβολής ποσού 720,00€.
 
β) Αποδέχεται ποσό 2.556,45€ σύμφωνα με το από 20/3/2018 έγγραφο της Ασφαλιστικής εταιρείας ERGO στο οποίο δηλώθηκε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του Δήμου και εγκρίθηκε η καταβολή του ποσού 2.556,45€ στο Δήμο λόγω κακόβουλων ενεργειών στο ΑΤΜ που βρισκόταν εγκατεστημένο στο ΚΕΠ Λεχαίου, οι οποίες είχαν ως συνέπεια και την πρόκληση ζημιών στο Δημοτικό κατάστημα.
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εσόδων:
 
Ενισχύει:
·          τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο: ”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 3.750,20€ με το ποσό των 3.276,45€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 7.026,65€
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 3.276,45€ και από εκεί ισόποσα :
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
·     τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 17.250,20€ με το ποσό των 3.276,45 ευρώ και τελική πίστωση 20.526,65€ 
 
Η αύξηση στην ομάδα Ι δεν προκαλεί υπέρβαση.
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
 
Α) Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
·         Τον Κ.Α. 30/7322.0004 του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 65.000,00€ κατά 33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) και τελική πίστωση 31.200,00 € (ΣΑΤΑ 2016) [αριθμ. 13542/24-4-18 σύμβαση ύψους 31.200,00 €]
·         Τον Κ.Α. 30/7322.0021 του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Γαλατακίου» προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά 16.800,60 € (Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 13.199,40€ (Πόροι Δήμου) [αριθμ. 3950/31-1-18 σύμβαση ύψους 13.199,40 €]
 
·         Τον Κ.Α. 30/7336.0001 του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου Σοφικού» προϋπολογισμού 310.000,00€ κατά 13.588,14 ευρώ και τελική πίστωση 296.411,86 € (Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2016 ποσό: 23.750,00€ & ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό: 272.661,86 €] [ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας & φάκελος για προσυμβατικό έλεγχο σε Ελ. Συνέδριο]
·         Τον Κ.Α. 30/7322.0009 του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 1.626.368,46€ κατά 97.911,86€ και τελική πίστωση 1.528.456,60€ (Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου) [ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας και ύψος σύμβασης με ανάδοχο 1.528.456,60 €]
·         Τον K.A. 20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.» προϋπολογισμού 902.653,16€ κατά το ποσό των 50.000,00€ και τελική πίστωση 852.653,16€»
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 212.100,60€ (33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) -178.300,60€ πόροι Δήμου) και από εκεί μεταφέρει 211.500,00€ (33.800,00 € (ΣΑΤΑ 2016) -177.700,00€ πόροι Δήμου) : λαμβάνοντας υπόψη ότι στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί ποσό 24.000,00 € στον Κ.Α. 30/6234.0006 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κορινθίων» και έχει συναφθεί σύναψη για μίσθωση μηχανήματος για κάλυψη αναγκών στη Δημοτική Ενότητα Κορίνθου και μόνο & είναι σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία η εγγραφή πιστώσεων ανά δημοτική ενότητα χωρίς να αποτελεί κατάτμηση,
 
Εγγράφει νέες πιστώσεις ως ακολούθως:
·         «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Τενέας» στον ΚΑ 30/6234.0007 με ποσό 24.000,00 €
·         «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σολυγείας» σε ΚΑ 30/6234.0008 με ποσό 24.000,00 €
·         «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού» σε ΚΑ 30/6234.0009 με ποσό 24.000,00 €
·         «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» σε ΚΑ 30/6234.0010 με ποσό 24.000,00 €
·         «Ανάπλαση Κ.Χ. Γαλατακίου» στον ΚΑ 30/7322.0027 με ποσό 50.000,00 € (33.800,00€ ΣΑΤΑ 2016 και 16.200,00€ από πόρους του Δήμου)
 
Ενισχύει:
·         Τον Κ.Α. 30/6661.0005 με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων.» προϋπολογισμού 4.890,04€ με το ποσό των 15.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 20.390,04 € 
·         Τον Κ.Α. 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 50.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 80.000,00 € 
 
Β) Στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7331.0013 το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 100.000,00 ευρώ (Πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου). Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 33/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ο προϋπολογισμός του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» ανέρχεται σε 234.000,00 ευρώ 
Δεσμεύεται για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 134.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2019 .
 
Γ) Τροποποιεί αντίστοιχα ως ανωτέρω το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 217 / 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment