Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016)

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 219/2018

 
Θέμα 15ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016) »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.Βλάσσης Δημήτριος
5.Παππάς Αντώνιος
6.        Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.     Σούκουλης Ανδρέας
11.     Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.     Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών (άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016)» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 5 του Ν. 4412/2016:»Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.»
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, πίνακα πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών καθώς και τα πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος έχει ως κατωτέρω:
 
 
Πίνακας Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (άρθρο 219 παρ.5 του Ν.4412/2016)
 
 
Α/Α
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για τρεις(3) συνεδριάσεις έτους 2016- αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
284
21/3/2018
691,92
2
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για τρεις(3) συνεδριάσεις έτους 2016- αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
228
8/3/2018
691,92
3
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd
 για τρεις(3) συνεδριάσεις έτους 2016- αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
376
16/4/2018
691,92
4
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Εκτέλεση εργασιών Ταχυμεταφοράς της Αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Ιανουάριο 2018, Συνεχιζόμενο. Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 60730/2017 [ΑΔΑΜ:17SYMV002513647], ποσού 20.000,00€.
Μ409901
31/1/2018
327,35
5
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Εκτέλεση εργασιών Ταχυμεταφοράς της Αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Φεβρουάριο 2018, Συνεχιζόμενο. Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 60730/2017 [ΑΔΑΜ:17SYMV002513647], ποσού 20.000,00€.
Γ65006
28/2/2018
308,56
6
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Εκτέλεση εργασιών Ταχυμεταφοράς της Αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Μάρτιο 2018, Συνεχιζόμενο. Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 60730/2017 [ΑΔΑΜ:17SYMV002513647], ποσού 20.000,00€.
Γ74332
31/3/2018
721,27
7
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.
Εκτέλεση εργασιών Ταχυμεταφοράς της Αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Απρίλιο 2018, Συνεχιζόμενο. Σύμβαση υπ΄ αριθμ. 60730/2017 [ΑΔΑΜ:17SYMV002513647], ποσού 20.000,00€.
Γ84848
30/4/2018
282,86
8
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ CARGO Α.Ε.
Πληρωμή ποσού για Μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (Σύμβαση 7151/2018)(Παραλαβή μεταφορών από 17/3/2018 έως 30/4/2018)
Κ334
30/4/2018
10033,88
9
LINK Technologies S.A.
Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας Νεκροταφείων του δήμου για τη περίοδο 18/10-17/11/2017.(Έγγραφο αρ.πρωτ.47878/17
 
 &11791/2018 Επιτροπής)
293
21/11/2017
16,74
10
LINK Technologies S.A.
Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του δήμου για τη περίοδο 18/10-17/11/2017(Έγγραφο αρ.πρωτ.47878/17 &11791/2018 Επιτροπής)
292
21/11/2017
803,52
11
LINK Technologies S.A.
Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων μηχανημάτων λοιπών υπηρεσιών του δήμου για τη περίοδο 18/10-17/11/2017(Έγγραφο αρ.πρωτ.47878/17 &11791/2018 Επιτροπής)
294
21/11/2017
652,86
12
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 23/4/2018.
33
23/4/2018
329,96
13
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 18/4/2018.
27
18/4/2018
835,91
14
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 18/4/2018.
28
18/4/2018
494,95
15
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΩΤΑΣ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 19/4/2018.
29
19/4/2018
252,97
16
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 20/4/2018
30
20/4/2018
494,95
17
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ 3ου
 
 
 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 21/4/2018
31
21/4/2018
439,95
18
ΜΕΚΡΙΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΔΕΙΠΝΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΕΚΠ/ΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΣΤΟ 11ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΝ 22/4/2018.
32
22/4/2018
274,97
19
ΡΗΤΙΝΙΩΤΗΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληρωμή ποσού για την αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου από 1/4/2018 έως 30/4/2018 (20 ώρες )
911
3/5/2018
610
20
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΞΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ -(ΤΑΧΙ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΤΕΒΑ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016” (ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 47395/17 & 59735/18).
132
20/4/2018
834,17
21
KORINTHIAN PALACE CATERING A.E
ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ).(ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8851/2018).
11
15/03/18
3630
22
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για έξι (6) συνεδριάσεις έτους 2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου αριθ.10459/2018 [ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΛ7-ΓΔΑ] ποσού 9.686,88€.
476
10/05/18
1383,84
23
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για έξι (6) συνεδριάσεις έτους 2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου
 αριθ.10459/2018 [ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΛ7-ΓΔΑ] ποσού 9.686,88€.
422
27/04/18
1383,84
24
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για πέντε (5) συνεδριάσεις έτους 2017 – αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου αριθ.10459/2018 [ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΛ7-ΓΔΑ] ποσού 9.686,88€.
384
19/04/18
1153,2
25
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για τρεις (3) συνεδριάσεις έτους 2017 & μια (1) συνεδρίαση έτους 2018- αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου αριθ.10459/2018 [ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΛ7-ΓΔΑ] ποσού 9.686,88€.
375
16/04/18
922,56
26
ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.
Αμοιβή για απομαγνητοφώνηση με ηλεκτρονική επεξεργασία-επιμέλεια κειμένου, εκτύπωση 2 τευχών και 1cd για πέντε (5) συνεδριάσεις έτους 2017 & πέντε (5) συνεδριάσεις έτους 2018- αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την απόφαση Δημάρχου αριθ.10459/2018 [ΑΔΑ: ΩΒΩΞΩΛ7-ΓΔΑ] ποσού 9.686,88€.
330
30/03/18
2306,4
 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών καθώς και τα πρωτόκολλα παραλαβής από τις αρμόδιες επιτροπές, τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 5 του Ν. 4412/2016
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής εργασιών, των επιτροπών παραλαβής του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 219/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment