Διαγραφή μέρους των μισθωμάτων του περιπτέρου στην οδό Κολιάτσου 49-51 στη Κόρινθο

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 220/2018

 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Διαγραφή μέρους των μισθωμάτων του περιπτέρου στην οδό Κολιάτσου 49-51 στη Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.Βλάσσης Δημήτριος
5.Παππάς Αντώνιος
6.        Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.     Σούκουλης Ανδρέας
11.     Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.     Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή μέρους των μισθωμάτων του περιπτέρου στην οδό Κολιάτσου 49-51 στη Κόρινθο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 15526/09-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Την 14η/08/2013 συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους τον κο Κριεμπάρδη Αναστάσιο και την κα LiljanaNikolla για την εκμίσθωση περιπτέρου στην οδό Κολιάτσου 49-51 στην Κόρινθο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 7 έτη από 17/08/2013 και λήγουσα την 17/08/2020. Με το αρ. πρ. 10847/27.03.2018 αίτημα η μίσθωση συνεχίστηκε με το Δήμο, λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου & προσκομίστηκε η σχετική σύμβαση.      
Με το αρ. πρ. 14008/26.04.2018 αίτημα η κα LiljanaNikolla ζήτησε διαγραφή μέρους του μισθώματος λόγω τροποποίησης & μείωσης της αρχικής σύμβασης που έγινε το έτος 2014. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος από τα μισθώματα έτους 2018, ως εξής:
·         Αρ. χρέους 2, 5, 8, 11, 15,18,19, 23, 25 από κάθε μίσθωμα 35,35€
·         Αρ. χρέους 1,4, 7, 10, 14, 16, 21, 22, 27, 28 από κάθε χαρτόσημο 1,06€
·         Αρ. χρέους 3, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 24, 26 από κάθε ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,21€
·         Αρ. χρέους 30 μίσθωμα 35,25€
·         Αρ. χρέους 29 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,23€>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 15526/09-05-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Την διαγραφή μέρουςτων μισθωμάτων, από την εκμίσθωση με συμφωνητικό που έχει συναφθεί μεταξύ του κου Κριεμπάρδη Αναστασίου και της κας LiljanaNikolla και αφορά το περίπτερο στην οδό Κολιάτσου 49-51 στην Κόρινθο. Η διαγραφή αφορά το έτος 2018, ως εξής:
 
·         Αρ. χρέους 2, 5, 8, 11, 15,18,19, 23, 25 από κάθε μίσθωμα 35,35€
·         Αρ. χρέους 1,4, 7, 10, 14, 16, 21, 22, 27, 28 από κάθε χαρτόσημο 1,06€
·         Αρ. χρέους 3, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 24, 26 από κάθε ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,21€
·         Αρ. χρέους 30 μίσθωμα 35,25€
·         Αρ. χρέους 29 ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,23€
Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 220/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment