Διαγραφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος Προνοιακού επιδόματος

  

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 221/2018

 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Διαγραφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος Προνοιακού επιδόματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                        ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.Βλάσσης Δημήτριος
5.Παππάς Αντώνιος
6.        Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.     Σούκουλης Ανδρέας
11.     Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.     Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος - Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος Προνοιακού επιδόματος», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 16154/17-05-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το οικοτροφείο Ευαγγελισμός με ΑΦΜ 999266367 & η Φωτοπούλου Άννα με ΑΦΜ 160358219 με ΚΩΔ. 142416, είναι χρεωμένοι: Στην εγγραφή 17/23.03.2017 με 24.898,00€ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 451/2016.
Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία <<Ευαγγελισμός –Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας>> Ευαγγελισμός Α.Μ.Κ.Ε κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η 451/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Με την 127762/16.06.2017 απόφασή του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου / Τμήματος Δ/κού Οικονομικού Ν. Κορινθίας δεν έκανε δεκτή την ανωτέρω προσφυγή.
Στη συνέχεια η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, έκανε δεκτή την προσφυγή της εταιρείας <<Ευαγγελισμός –Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας>> κατά της 127762/16.06.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου.
Ακολούθως το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση 379/2017 σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 24.898,00€ το οποίο οφείλουν να επιστρέψουν οι λαβούσες Α. Φ & Α.Μ.Κ.Ε Ευαγγελισμός, ευθυνόμενες για την επιστροφή των αλληλεγγύως & εις ολόκληρον εκάστη.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω & τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 θα πρέπει να διαγραφεί η οφειλή ποσού 24.898,00€ του χρηματικού καταλόγου 55/2017 & αιτιολογία <<Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 451/2016 στο Δήμο Κορινθίων>>, λόγω της ακύρωσης της υπ’ αρίθμ. 451/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Για την επαναβεβαίωση του ανωτέρω ποσού έχει αποσταλεί κοινοποίηση εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο 31/2018>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 16154/17-05-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
 
Την διαγραφή τηςοφειλής ποσού 24.898,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 55/2017 & αιτιολογία <<Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος σύμφωνα με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 451/2016 στο Δήμο Κορινθίων>>, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσας απόφασης. Για την επαναβεβαίωση του ανωτέρω ποσού έχει αποσταλεί κοινοποίηση εγγραφής στον βεβαιωτικό κατάλογο 31/2018.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 221/ 2018.
 
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment