ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημοτολόγιο

Για Έλληνες πολίτες,γυναίκες και άνδρες, οι οποίες/οι έχουν την κανονική τους εγγραφή στο Δήμο, υπάρχει δυνατότητα να εκδοθούν on line, εντός τριών εργασίμων ημερών. τα παρακάτω πιστοποιητικά:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία
 4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
 5. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
 6. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
 7. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Ληξιαρχείο

Για γεννήσεις ,θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν στον Δήμο μας μετά τις 08/05/2013 υπάρχει δυνατότητα on line χορήγησης αντιγράφων των αντιστοίχων ληξιαρχικών πράξεων,εντός τριών εργασίμων ημερών

 1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 4. Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης

Άδεια Πολιτικού Γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας των αιτούντων αμέσως μετά την συμπλήρωση της προθεσμίας μιας εβδομάδας και απαιτούνται τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλείσθε πριν υποβάλετε ηλεκτρονικά την Αίτηση για Χορήγηση της Βεβαίωσης Εγκατάστασης (Αρχική ή Επικαιροποιημένη) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένη τοποθεσία, παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες ανά περίπτωση.

Αρμόδια Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, 20131 Κόρινθος, τηλ. 2741 3 62846 – 2741 3 62806, e-mail:emporio@korinthos.gr).