Δημοτολόγιο

Για Έλληνες πολίτες,γυναίκες και άνδρες, οι οποίες/οι έχουν την κανονική τους εγγραφή στο Δήμο, υπάρχει δυνατότητα να εκδοθούν on line, εντός τριών εργασίμων ημερών. τα παρακάτω πιστοποιητικά:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης,
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
  4. Πιστοποιητικό ιθαγένειας
  5. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για μειωμένη θητεία

 

Άδεια Πολιτικού Γάμου

Η άδεια γάμου εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας των αιτούντων αμέσως μετά την συμπλήρωση της προθεσμίας μιας εβδομάδας και απαιτούνται τα εξής ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

Ληξιαρχείο

Για γεννήσεις ,θανάτους, γάμους και σύμφωνα συμβίωσης που δηλώθηκαν στον Δήμο μας μετά τις 08/05/2013 υπάρχει δυνατότητα on line χορήγησης αντιγράφων των αντιστοίχων ληξιαρχικών πράξεων,εντός τριών εργασίμων ημερών

  1. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  3. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
  4. Αντίγραφο Συμφώνου Συμβίωσης