ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων

ΘΕΑΣΡΟ ΣΚΙΩΝ -

Date

Απρ 02 2019 - Μαΐ 03 2019
Expired!

Time

08:00 - 18:00

ΘΕΑΣΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Πρόεδρος ηοσ Κέμηροσ Κοιμφμικής Πολιηικής Δήμοσ Κοριμθίφμ, κα Λύηρα Κφμζηαμηίμα, είμαι ζηημ εστάριζηη θέζη μα αμακοιμώζει όηι διοργαμώμομηαι ηο Δεκέμβριο 2018 , υσταγφγικές παραζηάζεις Θεάηροσ Σκιώμ για ηα μήπια ποσ θοιηούμ ζηοσς παιδικούς ζηαθμούς μέζα ζηο τώρο ηοσ κάθε Δημοηικού Παιδικού Σηαθμού .

Τν ΘΕΑΣΡΟ ΢ΚΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηνπ ζεάκαηνο πάλσ από 40 ρξόληα κε ηδξπηή ηνλ κεγάιν δάζθαιν θαη θαιιηηέρλε Σσηήξε Τάγθαιν ζεκεηώλνληαο πνιιέο επηηπρίεο. Ο Παναγιώτης Δεληγιάννης αλαιακβάλνληαο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ην Θέαηξν Σθηώλ ην εμέιημε. Έρνληαο ζην ελεξγεηηθό ηνπ, ζήκεξα πάλσ από 2000 παξαζηάζεηο ,δηαζέηνληαο κεγάιν ζίαζν θηγνύξσλ θαη πινύζην ξεπεξηόξην έξγσλ παξάιιεια κε ηελ πνιπεηή πείξα ηνπ αλαιακβάλεη λα ςπραγσγήζεη κηθξνύο θαη κεγάινπο κε έξγα εγθεθξηκέλα από ην Υπνπξγείν Παηδείαο ζε νιόθιεξε ηελ Επηθξάηεηα. Κηλεηή ζθελή θαη ερεηηθή θάιπςε 1000watt κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ από 10-1000 ζεαηέο . Εγθαζίζηαηαη εύθνια ζε θάζε ρώξν δηαζθαιίδνληαο ηελ ππεύζπλε θαη επαγγεικαηηθή παξνπζία ηνπ ΘΕΑΣΡΟΤ ΢ΚΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ! ΣΟ ΕΡΓΟ ΠΟΤ ΘΑ ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢ΣΕΙ ΕΙΝΑΙ : Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ΢ ΚΑΙ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑ ΣΩΝ ΧΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΩΝ Είδοσ : Παραμφιι Διάρκεια : 50′-60′ Ηλικία : 02-102 ετών Εποχικό : Χριςτοφγεννα Ηθικό δίδαγμα : Η αγάπη είναι αρετθ. Περίληψη: Μια πολφ ευχάριςτη Χριςτουγεννιάτικη ιςτορία με πολλά μηνφματα για το όμορφο πνεφμα των Χριςτουγέννων με τον Καραγκιόζη μασ. Καλή ςασ διαςκζδαςη Η Πρόεδροσ του Δ.΢. Λφτρα Κωνςταντίνα

Leave a Comment

X