Απόφαση αριθμ.14/143/2016

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-04-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Απριλίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Μ. Πέμπτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 15846/22-04-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4).Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Βλάσσης Δημ., 6)Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ. 2), Γκουργιώτης Αλεξ., 3).Πανταζής Βασ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 143η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών

επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Β΄ δίμηνο (Μάρτιος-Απρίλιος)

του έτους 2016-Ψήφιση σχετικής πίστωσης ».

 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 15656/21-4-2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας το ποσό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο Κορινθίων ως επιχορήγηση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Β΄ δίμηνο έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.106.831,62 €

Προκειμένου να διανεμηθεί το σύνολο του ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 472.133,46 €που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

69814,28

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42653,37

6741.0010

Κωφάλαλοι

44530,31

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

39543,5

6741.0004

Β.Ν.Κ.

239277,2

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

36314,8

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως …..

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

474008,46

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως …..

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 160.689,70 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

138361,38

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11173,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

9320,83

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως ……

 

Ψηφίζει τη διάθεση πίστωσης ποσού 36.000 € σε βάρος του Κ.Α 6741.0012 του Προϋ/σμού

2016, με τίτλο:”Επίδομα απροστάτευτων παιδιών”

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης με ΚΑ 6741.0012 και τίτλο «Επίδομα απροστάτευτων παιδιών» ποσού 36.000,00€ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

 

Β.- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίοι θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Β’ δίμηνο (Μάρτιος-Απρίλιος) του έτους 2016 τις κ.κ.:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 472.133,46 €που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

69.814,28

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

42.653,37

6741.0010

Κωφάλαλοι

44.530,31

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

39.543,50

6741.0004

Β.Ν.Κ.

239.277,20

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

36.314,80

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

474.008,46

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 160.689,70€ που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

138.361,38

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

11.173,81

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1.833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

9.320,83

 

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 27-07-2016.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/143/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Βλάσσης Δημήτριος

Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment