Έγκριση της αριθ. 4/34/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 21/24.09.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 379/2015


ΘΕΜΑ 26ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθ. 4/34/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων του οινοποιείου ιδιοκτησίας της ‘’Αντώνιος Τριποδάκης ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΓΚΑ’’ Αθικίων, αριστερά από Κόρινθο επί της παλαιάς χάραξης Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους προς Αλαμάνο»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24ητου μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 42343/18-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 4. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 5. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 6. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 7. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 8. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 9. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 10. Λαμπρινός Παναγιώτης
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Ζώγκος Ανδρέας
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος
 18. Κορδώσης Χρήστος
 19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 20.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 21.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 22.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 23.  
  Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 19ου ΘΗΔ
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 26. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία

 1. Φαρμάκης Γεώργιος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Σταυρέλης Νικόλαος
 4. Σταματάκης Μάριος
 5. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων


Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 6. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 7. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 12. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθ. 4/34/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων του οινοποιείου ιδιοκτησίας της ‘’Αντώνιος Τριποδάκης ΕΠΕ’’ στη θέση ‘’ΓΚΑ’’ Αθικίων, αριστερά από Κόρινθο επί της παλαιάς χάραξης Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους προς Αλαμάνο» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 4/34/2015 απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ ΕΠΕ για την κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων του οινοποιείου ιδιοκτησίας του στη θέση ΓΚΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων Δήμου Κορινθίων αριστερά από Κόρινθο επί της παλαιάς χάραξης ΕΟ Κορίνθου – Άργους προς Αλαμάνο σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 4/34/04-08-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Εγκρίνει την κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων του οινοποιείου ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗΣ Ε.Π.Ε., στη θέση ΓΚΑ της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων Δήμου Κορινθίων αριστερά από Κόρινθο επί της παλαιάς χάραξης ΕΟ Κορίνθου – Άργους προς Αλαμάνο η οποία διαμορφώνεται ως εξής :

 •  
  Κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλάτους 2,00 μέτρων με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30 μοιρών προς τον άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γηπέδου και μήκους 10,00 μέτρων και σε απόσταση 1,10 μέτρων από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.
 •  
  Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται: η είσοδος και έξοδος πλάτους κυμαινόμενου από 5,00 μέτρων, υπό γωνία 30 μοιρών προς τον άξονα της οδού και οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης μεταβλητού πλάτους 0,0 έως 1,70 μέτρων και μήκους 22,00 μέτρων για την επιτάχυνση και 28,00 μέτρων για τη ζώνη επιβράδυνσης.
 •  
  Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες.
 •  
  Προβλέπονται χώροι στάθμευσης των οχημάτων εντός του γηπέδου.
 •  
  Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, η με διαγράμμιση ζώνη έμπροσθεν της νησίδας, καθώς και οι ζώνες εισόδου και εξόδου επιστρώνονται με όμοιου τύπου οδόστρωμα με αυτό της οδού.
 •  
  Το γήπεδο έχει το προβλεπόμενο μέτωπο 64,00 μέτρων στην οδό.
 •  
  Η κατά παρέκκλιση κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται παράλληλα με τον άξονα της οδού.
 •  
  Προβλέπεται κατάλληλη σήμανση με τις εκ του νόμου προβλεπόμενες πινακίδες.
 •  
  Προβλέπεται ηλεκτροφωτισμός του κόμβου με τέσσερα (4) συνολικά φωτιστικά σώματα, με δυο φωτιστικά (2) στην έξοδο της σύνδεσης μετά τη νησίδα και δυο (2) στην είσοδο της σύνδεσης προ της νησίδας.
 •  
  Προβλέπονται έργα συλλογής και αποχέτευσης των ομβρίων.
 • Με την ανωτέρω σύνδεση και το μικρό κυκλοφοριακό φορτίο από την εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης (οινοποιείο), δεν παρακωλύεται η προ της οδού ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 / 379 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 10 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ