Απόφαση αριθμ. 3/16/2016

                                                           Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-03-2016

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 28η Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 11447/24-03-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Κων. Ζήμος, 5)Παν. Λαμπρινός, 6)Γεωργ. Μουρούτσος

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2) Κων. Δημητρόπουλος, 3) Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 16η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αίτησης της Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείου για θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6670/19-02-2016 εισήγησή του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτηση της Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείου για θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ)

στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 53/13-10-2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων , η κα Δέσποινα Τρύφων του Βασιλείου με την αρ. 6670 /19-02-2016 αίτησή της προς το Δήμο, προσκόμισε στην υπηρεσία μας για τη συμπλήρωση του φακέλου της αιτούμενης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Κύπρου 91 στην Κόρινθο τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας που αφορά τη αστική μίσθωση (κατοικίας) της ιδίας στην διεύθυνση: Κύπρου 91 στην Κόρινθο με χρονική περίοδο ισχύος της μίσθωσης από 16/02/2016 έως 16/02/2018 , αντίγραφο του εντύπου Ε1 φορολογικού έτους 2014 και υπεύθυνη δήλωσης της ιδίας ότι σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας της, δεσμεύεται να προσέλθει στη υπηρεσία του Δήμου για να δηλώσει της διακοπή λήξης της μίσθωσης.

 

Γνώμη της υπηρεσίας μας, είναι να δοθεί μια αποκλειστική θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στην προαναφερόμενη διεύθυνση : οδός Κύπρου 91 στην Κόρινθο, σύμφωνα με την αρ. πρωτοκ. 38477/15-09-2015 εισήγηση της υπηρεσίας μας με διάρκεια ισχύος μέχρι την 12/12/2016 λόγω της διάρκειας ισχύος του προσκομιζόμενου δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ, με δυνατότητα ανανέωσης της χορηγούμενης άδειας στάθμευσης από τη Δημοτική Αρχή κατόπιν προσκόμισης πριν την λήξη του, επικαιροποιημένου δελτίου .

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει την εισήγηση της μη χορήγησης της αιτούμενης άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ, διότι στο έντυπο Ε1 της αιτούσας αναφέρεται διαφορετική διεύθυνση κατοικίας και το αίτημα αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας που έχει καταθέσει στα δικαιολογητικά της αναφέρει ότι είναι «υπό επεξεργασία».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη χορήγηση της αιτούμενης άδειας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επειδή στο προσκομισθέν αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) αναφέρεται διαφορετική διεύθυνση κατοικίας από αυτήν που αφορά το αίτημα και επίσης το υπ’ αριθμ. 440129/ 11-2-2016 αίτημα που έχει υποβάλλει η ενδιαφερόμενη για αλλαγή διεύθυνσης στην ηλεκτρονική υπηρεσία MyTAXISnet, αναφέρει ότι είναι “υπό επεξεργασία” .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/16/2016 .

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Χατζής Μιχαήλ

  3. Κεφάλας Σταύρος

    1. Ζήμος Κωνσταντίνος

  4. Λαμπρινός Παναγιώτης

  5. Μουρούτσος Γεώργιος

Leave a Comment