Απόφαση αριθμ. 30/395/2015

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 395η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” »

 

            Με το υπ. Αριθμ. 54860/19-11-2015 αίτημα της Εταιρείας “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” καθολικού διαδόχου της “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” και σημερινής ιδιοκτήτριας (αρ.9/2015 Αποφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου) σε ποσοστό 100% του τελικού οικοπέδου 01 του Ο.Τ.608 (ΚΑΕΚ 280554810003/0/0) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της  προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 130,62 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. Η δικαιοπάροχος “ΙΑΣΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” κατείχε σε ποσοστό 27,78% το αρχικό γεωτεμάχιο με αρ.κτ. 0522018 το οποίο συμπεριλαμβανόταν στην κυρωμένη Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου Πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα” με αρ.Απόφασης Νομάρχη Κορινθίας 3920/2009 και στην κυρωμένη Διορθωτική Πράξη της Π.Ε. με αρ.Απόφασης Περιφερειάρχη Πελλ/σου 56192/2013 (α.α.22/13).

            Η πρόταση των αιτούντων ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των 130,62 τμ*120€/τμ=15.674,40 €. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ. Αριθμ.  54860/2015 αίτημα της Εταιρείας “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.”
  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής
  3. Αντ/φο της 24/512/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων
  4. Αντ/φο της 9/2015 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
  5. Αντ/φο Κτηματολογικού Φύλλου & Απόσπασμα Διαγράμματος Κτηματολογικού Γραφείου Κορίνθου.

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλης, περιοχής Μπαθαρίστρα-Δέλτα, συνολικού ποσού  15.674,40 €   και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της Εταιρείας “Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.” ιδιοκτήτριας σε ποσοστό 100% του τελικού οικοπέδου 01 του Ο.Τ. 608 (ΚΑΕΚ 280554810003/0/0) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” περί εξώδικου συμβιβασμού προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση της προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία αφορά 130,62 τ.μ. μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας της στο σχέδιο πόλης της εν λόγω περιοχής.  Η ανωτέρω Εταιρεία προτείνει να  εισφέρει στο Δήμο για την εν λόγω μετατροπή, το συνολικό ποσό των 130,62 τμ*120€/τμ=15.674,40 €, σύμφωνα  με τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί με την αριθμ. 24/512/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων.

  Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/395/2015.-

Ο Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                            Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                                 (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο  Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment