Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/05.03.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  75/2017
 
Θέμα 4ο : «Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή  καιώρα 11:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 64,  ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8862/28-02-2017 πρόσκληση του Συμβούλου της πλειοψηφίας που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα τρία (33) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Χατζής Μιχαήλ
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.   Φαρμάκης Γεώργιος
11.   Οικονόμου Γεώργιος
12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
13.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.    Λαμπρινός Παναγιώτης
15.   Κεφάλας Σταύρος
16.   Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Βλάσσης Δημήτριος
18.    Μπάκουλης  Δημήτριος
19.    Ζώγκος Ανδρέας
20.   Κοντογιώργος Αναστάσιος
21.    Νανόπουλος Βασίλειος
22.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
23.    Πανταζής Βασίλειος
24.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
25.   Κορδώσης  Χρήστος
26.    Δημητρόπουλος Κων/νος
27.   Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής (αποχώρησε στο 4ο θέμα)
28.   Καρασσάβας Ιωάννης
29.   Σούκουλης Ανδρέας
30.   Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
31.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
32.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
33.    Πιέτρης Κων/νος 
 
 
Κανένα
 
 
Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης «Εκλογή τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2017-2019» ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι μετά την εκλογή του Προεδρείου στη σημερινή ειδική συνεδρίαση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 πρέπει να εκλεγούν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Ειδικότερα, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη εκ των οποίων τρία (3) θα προέρχονται από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.  Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
Σημειώνεται ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Καρασάββας, εκλεγείς με τη δημοτική παράταξη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» ανεξαρτητοποιήθηκε με την από 23-09-2016 αίτησή του και ως εκ τούτου θα συμμετάσχει μόνο στη ψηφοφορία ενώπιον του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ακολουθώντας τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου, κάλεσε το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας να εκλέξει μεταξύ των μελών του τους 3 υποψήφιους, ως τακτικούς συμβούλους της Οικονομικής Επιτροπής, με μυστική ή φανερή ψηφοφορία κατά την κρίση τους. Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι υποψήφιοι θα είναι όσοι εκλεγούν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων της μειοψηφίας.
Μετά από ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ομόφωνα αποφασίσθηκε η εκλογή, των παραπάνω υποψηφίων, να γίνει με μυστική ψηφοφορία.
Ακολούθησε η μυστική ψηφοφορία από τους Συμβούλους της μειοψηφίας και μετά το πέρας αυτής, αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι οι οποίοι ευρέθησαν έντεκα (11) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:Έγκυρα : 08  Λευκά: 3,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:
 
  1. Νανόπουλος Βασίλειος     08 ψήφους
  2. Κορδώσης Χρήστος   08 ψήφους
  3. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος  08 ψήφους
 
Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας υποψήφιοι εκ μέρους της μειοψηφίας για τα τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής αναδείχθηκαν  οι :  1)Νανόπουλος Βασίλειος,  2)Χρήστος Κορδώσης και 3) Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος. 
Ο Δήμαρχος στο σημείο αυτό πρότεινε ως υποψήφια  τακτικά μέλη της εν λόγω Επιτροπής από τη πλειοψηφία τους : 1) Σταυρέλη Νικόλαο, 2) Βλάσση Δημήτριο, 3) Φαρμάκη Γεώργιο, 4) Ζώγκο Ανδρέα και 5) Μπάκουλη Δημήτριο.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να προβεί στην εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής με μυστική ψηφοφορία.
 
Ξεκίνησε η μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας αποσφραγίστηκε η κάλπη, απαριθμήθηκαν οι φάκελοι  οι οποίοι ευρέθησαν τριάντα δύο (32) όσοι και οι ψηφίσαντες. Στη συνέχεια άρχισε η διαλογή των ψήφων, από την οποία [διαλογή] προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα: Έγκυρα : 29  Λευκά: 3,   Άκυρα: 0 Έλαβαν:
 
1.- Σταυρέλης Νικόλαος  28 ψήφους
2.- Βλάσσης Δημήτριος  28 ψήφους
3.- Φαρμάκης  Γεώργιος  28 ψήφους
4.- Ζώγκος Ανδρέας         29 ψήφους
5.- Μπάκουλης Δημήτριος    29 ψήφους
6.- Νανόπουλος Βασίλειος     27 ψήφους
7.-Κορδώσης Χρήστος   26 ψήφους
8.-Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος  27 ψήφους
 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι από τους  ανωτέρω εκλέγονται τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμισι έτη (2017 – 2019) οι κ.κ. 1. Σταυρέλης Νικόλαος , 2. Βλάσσης Δημήτριος,  3.Φαρμάκης  Γεώργιος, 4. Ζώγκος Ανδρέας  και 5. Μπάκουλης Δημήτριοςεκ της πλειοψηφίας, και 1.Νανόπουλος Βασίλειος, 2. Δημητρόπουλος Κων/νος και 3. Κορδώσης Χρήστος εκ της μειοψηφίας  οι οποίοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων.       
     
Όμως,  επειδή  υπήρχε ισοψηφία μεταξύ των συμβούλων, ο Πρόεδρος προέβει σε κλήρωση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, από την οποία  προέκυψε η τελική σειρά κατάταξης, ως εξής:
 
1.- Ζώγκος Ανδρέας        
2.- Μπάκουλης Δημήτριος   
3.-  Σταυρέλης Νικόλαος 
4.- Βλάσσης Δημήτριος 
5.- Φαρμάκης  Γεώργιος 
6.- Νανόπουλος Βασίλειος
7.-  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.- Κορδώσης Χρήστος
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Εκλέγει ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για δυόμισι έτη ( 2017 – 2019) τους Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Ζώγκο Ανδρέα, 2) Μπάκουλη Δημήτριο, 3) Σταυρέλη Νικόλαο, 4) Βλάσση Δημήτριο, 5) Φαρμάκη  Γεώργιο, εκ της πλειοψηφίας και τους 1) Νανόπουλο Βασίλειο, 2) Δημητρόπουλο Κωνσταντίνο, και 3) Κορδώση Χρήστο, εκ της μειοψηφίας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
 
Η απόφαση αυτή πήρε α/α  5/75/2017.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                       ΤΑ  ΜΕΛΗ                          
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ                                                
 
                                                           
 
   
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ